VOORWAARDEN

ARTIKEL 1-Verplichting rijschool. De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: 
1.1 De cursist krijgt theorie en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig 'instructeurcertificaat'; 
1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat u de examenkosten betaald heeft
1.3 De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto. 
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist. 
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld een bedrijfsverzekering
afgesloten. 
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 
ARTIKEL 2- Verplichtingen cursist. De cursist dient zich te houden aan de volgende afspraken. 
2.1 Om lessen te volgen moet de cursist minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. 
2.2 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de cursist na die 10 minuten niet gearriveerd is heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen. 
2.3 De cursist mag een rijles 48 uur van te voren afzeggen of verschuiven, anders heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. 
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. 
2.5 De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen. 
2.6 Bij een tussentijdse toets en bij het rij-examen moet de cursist een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
2.7 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.  
2.8 Indien de cursist iets verzwijgt uit het geen in 2.7 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. 
2.9 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.7 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

ARTIKEL 3- Betaling Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
3.1 Van de intake of les ontvangt de cursist achteraf een factuur die per bank, giro of contant binnen 5 dagen voldaan moet worden.
3.2 Bij een lespakket ontvangt de cursist na de eerste les een factuur die per bank, giro of contant binnen 5 dagen voldaan moet worden. De overige diensten van het pakket betaald de cursist vooraf. Wel is er de mogelijkheid de lespakketten in èèn, twee of in drie keer te betalen.
3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de cursist in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvangt de cursist na de waarschuwing een factuur van de achterstand. b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt , weet dan dat de rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er extra kosten bij die de cursist zelf moet dragen.
3.5 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van een lespakket zijn lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om het lespakket binnen 5 dagen te ontbinden.
3.6 Indien de cursist een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool gerechtigd, als de cursist eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. De cursist zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen. Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs behouden. De cursist zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen. Indien een cursist een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of deeltoets 3 (TTT) en de cursist neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of deeltoets 3 (TTT), zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.

ARTIKEL 4- Rij(her)examen Rij(her)examen:
4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de cursist de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5- Beëindigen van de lespakketten. Beëindigen van de lespakketten:
5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als: a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.7) b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding. c. de cursist zich na het niet nakomen van een afspraak binnen 14 dagen niet heeft gemeld voor een vervolg afspraak.
5.2 Indien een lespakket of overeenkomst word beëindigd als gevolg van artikel 5.1a,b,c zal er geen restitutie van lesgelden plaats vinden.

ARTIKEL 6- Aanvullende afspraken Aanvullende afspraken:
6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze lespakketten en overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7- Vrijwaring. Vrijwaring:
7.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: a. De rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico. b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld. c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld. d. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
7.2 De rijschool zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo'n geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 8 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing